One key to successful leadership is a continuous personal change.

Personal change is a reflection of our inner growth and empowerment. (Robert E. Quinn)

"Als je een schip wilt bouwen, trommel dan geen mensen bij elkaar om voor hout te zorgen, orders te geven en het werk in te delen, maar roep in hen het verlangen wakker naar de uitgestrekte, eindeloze zee."

St. A. Exupéry

Organisatiecoaching en Verandertrajecten

Organisatiecoaching is het inspireren, ontwikkelen en faciliteren van collectieve leerprocessen binnen organisaties, waardoor organisatiedoelstellingen kunnen worden bereikt.
Het uitgangspunt van Topview is hierbij het creëren en verankeren van actieve betrokkenheid en eigenaarschap van medewerkers met de missie van de organisatie.

Als organisatiecoach begeleidt Topview veranderprocessen door het ontwikkelen van een vruchtbare dialoog tussen management, medewerkers en klanten. Kern van dit proces is het bewustmaken, verbinden of opsporen van discongruenties tussen de waarden van de organisatie en die van de medewerker(s).

Topview wordt ingezet bij cultuur ontwikkeltrajecten, leiderschap ontwikkeling, het verankeren van missie & visie in de organisatie en het ontwikkelen van communicatie/samenwerking binnen managementteams en tussen afdelingen.

De eerste stap in een traject is het onderzoeken en vaststellen van de verandervraag en op basis daarvan opzetten van een veranderaanpak. Vervolgens wordt deze verder uitgewerkt met behulp van diverse interventies, opzetten van projectgroepen, werkconferenties, coaching, intervisie etc.

Teamcoaching

Teamcoaching trajecten hebben ten doel inzicht te verkrijgen in elkaars identiteit en bijbehorend gedrag. Wat zijn de eventuele dilemma`s, struikelblokken en succesfactoren in het bereiken van de beoogde gezamenlijke doelstellingen?

‘De krachten bundelen’ is een veel gehoord motto in teams. De centrale vraag hierbij is echter of men bereid is de teamhistorie, de eigen barrières en competenties binnen het team te willen onderzoeken. Topview coacht teams middels een aantal teambijeenkomsten, zodat nieuw gedrag ook kan worden verankerd en de aanzet tot blijvend leren is. Veelal maakt een teamscan onderdeel uit van een teamtraject. Het team leert aan de hand van een specifiek programma hoe groepsprocessen werken, hoe vanuit eigen kracht het teamproces te beïnvloeden en hoe een ‘wij’-gevoel kan worden gecreëerd. Thema’s zoals vertrouwen, communiceren, conflicthantering, betrokkenheid, verantwoordelijkheid nemen en gezamenlijk teamresultaat staan centraal. Teamtrajecten vinden op alle niveaus binnen een organisatie plaats. Het coachen van teams leidt in de praktijk al snel tot grote resultaten door meer synergie. 

Teamscan

Alle leden van een team worden individueel met hetzelfde assessment getest, waarna individuele testbesprekingen plaatsvinden. Op basis van dit materiaal maken wij een team analyse welke de basis vormt voor een navolgende plenaire teambijeenkomst. Teams die werken vanuit vertrouwen, die leren hoe met conflicten om te gaan, die betrokkenheid op elkaar creëren en zich verantwoordelijk voelen voor zichzelf en de ander bereiken gestelde doelen en resultaten.”
Teamwork requires some sacrifice up front;
people who work as a team have to put the collective needs of the group ahead of their individual needs.
Patrick Lencioni
Transformation: we are to renew our minds and thus change our lives.
Dr John C. Maxwell

Individuele Coaching

Professionals hebben op bepaalde momenten in hun loopbaan de behoefte bewust een keer stil te staan bij ‘dilemma’s’ binnen hun eigen zakelijke en persoonlijke context.

Individuele coaching richt zich op het optimaal verder ontwikkelen van authentiek, competent gedrag. Hoe om te gaan met vraagstukken die het leven van professionals en leiders uitdagend, beslissend, confronterend en verrijkend maken. Hoe om te gaan met jouw eigen leiderschap,  positionering en ambities.

 

Individuele coaching is een gestructureerd en doelgericht proces dat met de volgende stappen kan worden samengevat:
  • Starten met vergroten zelfkennis,
  • daarmee vernieuwing in denken,
  • daardoor versterking van zelfbeeld,
  • waardoor authentiek, competent gedrag resulteert.
Topview coacht op alle niveau’s in organisaties: van de ondernemer, de beoogde opvolger, tot de young executive, de specialist, de teamleider, het MT lid en de Executive director in de boardroom. Kern van Topview coaching is transformation faciliteren door de eigen cirkel van hardnekkig gedrag te doorbreken en met passie te blijven leren.

HR Consultancy

Naast coaching adviseren wij onze klanten dan wel bieden hen ondersteuning bij uiteenlopende HR formatievraagstukken, zoals het regisseren van searchtrajecten, second opinions en reference checks bij selectie van nieuw personeel, loopbaanbeleid, HR-audits en optimale team-samenstelling. Veelal worden deze trajecten middels een interim betrokkenheid bij de klant uitgevoerd.

Daarnaast treden wij op als regisseur binnen organisatie brede ontwikkel – en HR-projecten en faciliteren wij plenaire sessies met het management / project teams wanneer het gaat om organisatieontwikkeling en daaraan gerelateerd personeelsbeleid.
Your focus should be on creating an environment where growth can occur and then letting nature take its course.
Patrick Lencioni